ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace


Rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni |

Předmětem projektu byla rekonstrukce 5 bytů pro účely sociálního bydlení ve městě Plzni. Hlavním cílem projektu bylo nabídnout bydlení ekonomicky aktivním osobám, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené nájemní bydlení. Specifickými cíli projektu jsou: – snížit

Více


Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa |

Projekt „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“ vznikl jako součást projektu REURIS – Revitalizace vodních toků v urbanizovaných oblastech. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní

VícePlzeňský vědecko technologický park II |

2. etapa výstavby 2009 – 2012 Předmětem investice 2. etapy rozvoje parku byla v letech 2009 – 2012 výstavba sedmi polyfunkčních objektů B1, B2, C1, C2, D2, F2, G2, včetně kompletní areálové infrastruktury. Z části poskytnuté dotace bylo rovněž pořízeno vnitřní

Více


Projekty základního školství |

V období 2007 – 2014 byly v rámci programu ROP Jihozápad realizovány následující projekty, u nichž ÚKEP zajišťoval komplexní dotační management. Výstavba a rekonstrukce sportovního areálu 20. ZŠ v Plzni Realizací projektu bylo vybudováno fotbalové hřiště s umělou trávou a umělým osvětlením,

Více
Čistá Berounka – etapa II |

Cílem projektu Čistá Berounka – etapa II bylo zajistit řádné odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod a zásobování pitnou vodou dle požadavků směrnic Evropské unie a české legislativy ve všech členských obcích Dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky. V rámci tohoto projektu

Více


Úpravna vody Plzeň |

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. (ÚKEP) byl pověřen svým zřizovatelem, statutárním městem Plzeň, k zastupování statutárního města Plzně ve věci realizace projektu Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň. Návrh koncepce rekonstrukce stanovil čtyři základní doporučení, a to

Více


Obec Díly |

Díly – doplnění kanalizace Novostavba gravitační splaškové kanalizace, která byla napojena na stávající stoku a svedena do centrální ČOV v Postřekově. Jednalo se o napojení 320 obyvatel obce. Nově byla zbudovaná čerpací stanice a výtlak do novostavby gravitační splaškové kanalizace.

Více