ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Už vím proč? – setkávání v týdnu |

  Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z operačního programu Zaměstnanost (ITI). Realizace probíhala na území plzeňské metropolitní oblasti (Plzeň). Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0009143. Příjemcem dotace byl Blízký soused, z.s. (dále BS). Cílem bylo zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a

Více


Už vím jak? – výjezdní semináře |

  Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z operačního programu Zaměstnanost (ITI), místem realizace je území plzeňské metropolitní oblasti. Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0009144. Příjemce dotace: Blízký soused, z.s. (dále BS). Cílem bylo zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených

Více


Výstavba sběrného dvora Na Bořích |

V rámci projektu Výstavba sběrného dvora Na Bořích byl splněn cíl projektu a byl vybudován nový sběrný dvůr v ulici Na Bořích. Tím byla vytvořena kapacita 3 175 tun odpadů za rok, zkvalitněna infrastruktura v oblasti hospodaření s odpady a

Více
Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská |

Cílem projektu Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská bylo vybudovat bezpečný přestupní uzel mezi veřejnou autobusovou a městskou hromadnou dopravou. Přínosem projektu bylo zefektivnění organizace linek veřejné dopravy, zkvalitnění a zrychlení přestupů mezi jednotlivými druhy

Více


7. ZŠ – nástavba budovy školy |

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionálního operačního programu – ITI. Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010285.   Cílem bylo zlepšení celkové úrovně výuky digitálních dovedností a přírodovědných předmětů, zefektivnění edukačního procesu ve vztahu k žákům i k pedagogům v

Více


Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec |

Vzhledem k nedokončené síti páteřních cyklostezek ve městě Plzeň byl nedostatečně využitý potenciál cyklodopravy ve městě Plzni a okolí. Občanům města Plzně a spádových sídel, kteří využívají cyklodopravu při cestě do zaměstnání, za službami, nebo do škol, se výrazně zvyšovala časová

Více


GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018 |

Vzhledem k nedokončené síti páteřních cyklostezek ve městě Plzni byl nedostatečně využitý potenciál cyklodopravy ve městě Plzni a okolí. Občanům města Plzně a spádových sídel, kteří využívají cyklodopravu při cestě do zaměstnání, za službami nebo do škol, se výrazně zvyšovala časová

Více


Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa III. |

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu – ITI. Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008092. Cílem bylo zlepšení celkové úrovně výuky technických předmětů, cizích jazyků, digitálních dovedností a přírodovědných předmětů, zefektivnění edukačního procesu ve vztahu k žákům i pedagogům v návaznosti

VíceZkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa II. |

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu – ITI. Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006855. Cílem bylo zlepšení celkové úrovně výuky technických předmětů, cizích jazyků, digitálních dovedností a přírodovědných předmětů, zefektivnění edukačního procesu ve vztahu k žákům i pedagogům

VíceZkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa I. |

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionálního operačního programu – ITI. Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005897. Cílem realizace projektu bylo zlepšení celkové úrovně výuky technických předmětů, cizích jazyků, digitálních dovedností a přírodovědných předmětů, zefektivnění edukačního procesu ve vztahu k žákům

VíceRekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni |

Předmětem projektu byla rekonstrukce 5 bytů pro účely sociálního bydlení ve městě Plzni. Hlavním cílem projektu bylo nabídnout bydlení ekonomicky aktivním osobám, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené nájemní bydlení. Specifickými cíli projektu jsou: – snížit

Více


Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa |

Projekt „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“ vznikl jako součást projektu REURIS – Revitalizace vodních toků v urbanizovaných oblastech. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní

VícePlzeňský vědecko technologický park II |

2. etapa výstavby 2009 – 2012 Předmětem investice 2. etapy rozvoje parku byla v letech 2009 – 2012 výstavba sedmi polyfunkčních objektů B1, B2, C1, C2, D2, F2, G2, včetně kompletní areálové infrastruktury. Z části poskytnuté dotace bylo rovněž pořízeno vnitřní

Více


Projekty základního školství |

V období 2007 – 2014 byly v rámci programu ROP Jihozápad realizovány následující projekty, u nichž ÚKEP zajišťoval komplexní dotační management. Výstavba a rekonstrukce sportovního areálu 20. ZŠ v Plzni Realizací projektu bylo vybudováno fotbalové hřiště s umělou trávou a umělým osvětlením,

Více
Čistá Berounka – etapa II |

Cílem projektu Čistá Berounka – etapa II bylo zajistit řádné odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod a zásobování pitnou vodou dle požadavků směrnic Evropské unie a české legislativy ve všech členských obcích Dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky. V rámci tohoto projektu

Více


Úpravna vody Plzeň |

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. byl pověřen svým zřizovatelem, statutárním městem Plzeň, k zastupování statutárního města Plzně ve věci realizace projektu Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň. Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň byla zahájena dne 25.

Více