ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni

Logo IROP_CZ_ITI_MMR

Předmětem projektu bylo rozdělení 5 velkometrážních bytů ve městě Plzni. Hlavním cílem projektu je nabídnout bydlení ekonomicky aktivním osobám, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené a kvalitativně standardní nájemní bydlení. Projekt přispívá k řešení problematiky sociálního vyloučení cílové skupiny.

Projekt je zaměřený na znevýhodněné skupiny obyvatel – muži a ženy v azylovém domě, matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě, úplné rodiny v azylovém domě, osoby v domě na půli cesty, osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení), osoby v přístřeší po vystěhování z bytu, osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče, invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě. Souhrnně se jedná o skupiny osob ohrožené sociálním vyloučením.

Realizací projektu se přispělo k vyřešení následujících problémů:

– Převis poptávky nad vhodnou nabídkou volných městských bytů

– Segregace sociálně slabých osob v ubytovnách a azylových domech

– Nevyhovující technický a morální stav bytů

 

Specifickými cíli projektu bylo:

– snížit počet sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.

– předcházet vzniku sociálně vyloučených lokalit

Přínosem pro cílovou skupinou je zvýšení dostupnosti bydlení pro domácnosti, které jsou nyní bez domova a nejistých či nevyhovujících podmínkách. Rodiny s dětmi by neměly nadále žít v nevyhovujících bytových podmínkách, děti by neměly být z bytových důvodů odlučovány od svých rodičů. Systém sociálních bytů by měl snížit počet lidí bez přístřeší, na ubytovnách, v institucích či sociálně vyloučených lokalitách. Dále by mělo dojít ke snížení počtu lidí, kteří vynakládají na bydlení nepřiměřeně vysokou část svých příjmů.

Nepřímými dopady investic do sociálních bytů je také zlepšení kvality života nájemců z cílové skupiny. Vytvoření zázemí má pozitivní vliv na zlepšení pozice jednotlivců z cílové skupiny pro uplatnění na trhu práce, snížení patologického chování apod.

Vytvoření podmínek důstojnějšího bydlení je jedním z řady opatření, další jsou návazné sociální služby.

Realizace: duben až září 2018

Celkové náklady: 7,985.096,31 Kč vč. DPH

Proplacená dotace z IROP:  7,171.922,79 vč. DPH

 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) Plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/).

 

Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni