ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa I.

Logo IROP_CZ_ITI_MMR

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionálního operačního programu – ITI. Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005897.

Cílem realizace projektu bylo zlepšení celkové úrovně výuky technických předmětů, cizích jazyků, digitálních dovedností a přírodovědných předmětů, zefektivnění edukačního procesu ve vztahu k žákům i pedagogům v návaznosti na schválené strategie MAP a ITI plzeňské metropolitní oblasti ve vybraných 10 ZŠ v Plzni. Realizace opatření umožnila bezbariérový přístup do škol/učeben. Součástí projektu bylo vyřešení vnitřní konektivity ve školách. Vybavení lze využít v rámci mimoškolního vzdělávání žáků a studentů a ke spolupráci škol.

Projekt byl zaměřený na žáky, pedagogické pracovníky a osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jeho realizací se přispělo k řešení následujících problémů: Nedostatečná dostupnost a propustnost vzdělávání a zaměstnávání; nedostatečné využívání nástrojů sociální inkluze; nízká atraktivita technických a přírodovědných oborů; zastaralé formy výuky.

Podpořená vzdělávací zařízení: Bolevecká ZŠ, ZŠ a MŠ Božkov, 1. ZŠ, 2. ZŠ, 4. ZŠ, 7. ZŠ a MŠ, 10. ZŠ, 14. ZŠ, 31. ZŠ, 34. ZŠ.

Realizované aktivity vycházely z šetření v rámci zpracování Strategického rámce MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň a z analýzy Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti, naplňovaly v nich stanovené cíle. Modernizace vnitřní konektivity byla nezbytná, protože datová síť na jednotlivých školách nesplňovala požadované standardy, výkon sítě a její stabilita nebyly optimální.

Fyzická realizace probíhala v období 06/2017-06/2018 ve 3 oblastech:

 

  1. vybavení odborných učeben
Vybavení Počet nově vybavených odborných učeben Náklady
Celkem za vše 55 18 mil. Kč
Z toho:
Nábytek 25 4 mil. Kč
Učební pomůcky 32 4,8 mil. Kč
IT (počítače) 22 9 mil. Kč
Zatemnění 6 0,2 mil. Kč
  1. stavební úpravy vč. zajištění bezbariérovosti
Aktivita Počet ZŠ Náklady
Celkem za vše 7 8,3 mil. Kč
Z toho:
Stavební práce + instalace plošin 6 7,7 mil. Kč
Schodolezy 4 0,6 mil. Kč
  1. zajištění vnitřní konektivity
Aktivita Počet ZŠ Náklady
Rekonstrukce LAN (06-08/2017) 6 4,7 mil. Kč

 

Celkové náklady na realizaci projektu

Náklady celkem vč. DPH 31 mil. Kč
Proplacená výše dotace IROP vč. DPH 27 mil. Kč

 

Stanovená udržitelnost projektu v období 12/2018-12/2023 (5 let).

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) Plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/).

 

 

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa I.