ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

ZHOTOVITEL STAVBY PLZEŇSKÝ VĚDECKO TECH. PARK II

Zhotovitel stavby Plzeňský vědecko technologický park II

Předmět VZ:
Předmětem stavby je výstavba areálu sedmi polyfunkčních objektů včetně kompletní infrastruktury – rozvody vody a tepla, rozvody VN a NN, slaboproudé rozvody, kanalizace, komunikace a zpevněné plochy, venkovní osvětlení, sadové úpravy. Areál je situován v prostoru „Městského industriálního parku Plzeň Borská pole“ a přiléhá k ulicím Teslova a Morseova.

Zadávací dokumentace:

ZD si lze vyžádat u zadavatele zastoupeného příspěvkovou organizací – Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. – sídlo a doručovací adresa: Divadelní ul. 105/3, 301 21 Plzeň na základě písemné žádosti u uvedeného referenta a to proti úhradě nákladů, spojených s pořízením jednoho vyhotovení ZD v částce 1.000,- Kč včetně DPH. Zhotovitel je povinen splatit výše uvedenou částku v hotovosti nebo na účet zadavatele č. 35-5643720207/0100 pod VS – IČ zhotovitele. Podmínkou převzetí ZD je prokázání splacení výše uvedené částky zadavateli, a to potvrzením o provedení platby, vystaveným příslušnou bankou, nebo poštovní poukázkou. V případě platby v hotovosti podmínka prokázání splacení neplatí. Písemná žádost zhotovitele musí být doručena zadavateli nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Zhotovitelé jsou povinni v rámci své žádosti sdělit identifikátor datové schránky, e-mail a poštovní adresu, na které jim mají být doručovány dodatečné informace k zadávacím podmínkám a případné změny ZD, včetně uvedení kontaktní osoby a tel. spojení. Zadavatel po uhrazení nákladů spojených s pořízením vyhotovení ZD předá ZD v elektronické podobě na datovém nosiči, a to osobně nebo zašle prostřednictvím poštovních služeb. ZD v listinné formě bude k nahlédnutí v sídle zadavatele.

 

Dotazy uchazečů 1 – PVTP II

Zhotovitel stavby Plzeňský vědecko technologický park II

Dotazy uchazečů – 1

Dotazy uchazečů 2 – PVTP II

Zhotovitel stavby Plzeňský vědecko technologický park II

Dotazy uchazečů – 2

 

Dotazy uchazečů 3 – PVTP II

Zhotovitel stavby Plzeňský vědecko technologický park II

Dotazy uchazečů 3

 

Dotazy uchazečů 4 – PVTP II

Zhotovitel stavby Plzeňský vědecko technologický park II

Dotazy uchazečů 4

 

Dotazy uchazečů 5 – PVTP II

Zhotovitel stavby Plzeňský vědecko technologický park II

Dotazy uchazečů 5

 

Dotazy uchazečů 6 – PVTP II

Zhotovitel stavby Plzeňský vědeckotechnologický park II

Dotazy uchazečů 6

 

Zakončení nadlimitní VZ na stavební práce


Dne 23. prosince 2010 byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění „Zhotovitel stavby Plzeňský vědecko technologický park II“.

Všem uchazečům děkujeme za účast v zadávacím řízení.

 

eu-oppi2