ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Plzeňský vědecko technologický park II

2. etapa výstavby

2009 – 2012

PVTP II

Předmětem investice 2. etapy rozvoje parku byla v letech 2009 – 2012 výstavba sedmi polyfunkčních objektů B1, B2, C1, C2, D2, F2, G2, včetně kompletní areálové infrastruktury. Z části poskytnuté dotace bylo rovněž pořízeno vnitřní vybavení kanceláří, zasedacích místností, společných prostor a softwarové a hardwarové vybavení pro budoucí nájemce.

V rámci projektu PVTP II bylo v objektu D2 pořízeno a je provozováno ve spolupráci s odborníky ze Západočeské univerzity unikátního pracoviště vybaveného pětiosým obráběcím strojem, kde jsou pro firmy navrhovány a ověřovány nové technologie obrábění.

PVTP II.

 

Plzeňský vědecko technologický park II v číslech

Prostory k nájmu: 6 300 m2 kancelářských a laboratorních ploch, sklady, technické zázemí
Celková investice: 268 mil. Kč včetně DPH
Z toho dotace: 166 mil. Kč

 

Dotace byla poskytnuta MPO ČR ve výši 75% z operačního programu Podnikání a inovace, Prosperita.

 

Hlavní cíle projektu

 • podpořit tradiční spojení města Plzeň s výzkumem, vývojem a výrobou energetických investičních celků,
 • propojit a rozvíjet exitující vývojovou infrastrukturu vědeckotechnického parku s univerzitním prostředím a průmyslem, posilovat komercializaci výsledků výzkumu,
 • motivovat potenciál SŠ,VŠ či jinak odborně vzdělaných pracovníků, aby neodcházel mimo region či mimo ČR, aby se zde trvale a dlouhodobě rozvíjel a kultivoval.
 • navázat a propojit výzkumnou a vývojovou činnost s firmami a projekty působícími v rámci Evropy i světa a vrátit se na přední pozice ve výzkumu a vývoji v pro Plzeň tradičních oborech,
 • podporovat nově vznikající firmy či rozvíjející se firmy zejména typu MSP, které budou zdrojem nových pracovních příležitostí,
 • využití projektu jako marketingového nástroje pro prezentaci Plzně a Plzeňského kraje jakožto moderního evropského regionu podporujícího inovace.

Podpora rozvoje podnikání

Aktivity probíhající ve vybudovaném zázemí a pronájem vybudovaných nových prostor cíleně podporují fyzické i právnické osoby, které budou trvale a systematicky rozvíjet a podporovat vývoj, výzkum, výrobu, testování a příp. následný servis nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Jako cílové skupiny projektu, cílové skupiny nájemců, byly identifikovány fungující malé a střední podniky (růstová fáze), začínající podniky (start-up fáze), další subjekty v oblasti vědy a výzkumu, ale rovněž i stabilní velké firmy realizující aplikovaný výzkum a vývoj.

Klíčovými parametry pro přijetí firmy do vědeckotechnického parku jsou mimo jiné:

 • zařazení činnosti firmy nebo jiného subjektu do oborů s vysokou přidanou hodnotou (myšleno obory tzv. „znalostní ekonomiky“);
 • podnikatelský záměr demonstrující rozvoj firmy nebo subjektu a stoupající počet kvalifikovaných zaměstnanců;
 • existující nebo plánovaná spolupráce s některou z institucí z oblasti výzkumu a vývoje (zejména univerzitou);
 • potenciál spolupráce s dalšími subjekty lokalizovanými ve vědeckotechnickém parku (vytváření seskupení spolupracujících firem).

 

Spolupráce s univerzitou  

Pro projekt VTP je rovněž důležitá blízkost a možnost spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni, ať již z hlediska využití výzkumných kapacit, nebo z hlediska dostupnosti kvalifikované pracovní síly.

Přímo v PVTP II v objektu C1 sídlí jeden z ústavů Západočeské univerzity „Nové technologie – Výzkumné centrum NTC“, který se zabývá aplikovaným výzkumem s výraznou složkou problémově orientovaného výzkumu technologických procesů, technických i netechnických dynamických systémů a materiálů.

 

Spolupráce s centrem výzkumu

V objektech F2 a G2 jsou umístěny z části aktivity projektu SUSEN (SU Stainable ENergy – Udržitelná energetika), který připravuje společnost Centrum výzkumu Řež s.r.o. Tyto aktivity jsou zaměřeny na diagnostiku a výzkum komponent a materiálů.

 

Poskytované služby vědeckotechnického parku podnikatelům

Firmám využívajícím infrastrukturu VTP jsou poskytovány i individualizované specializované služby. Jedná se o poradenství pro podnikání, např. o asistenci při zpracování podnikatelských plánů, přípravu výzkumných a vývojových projektů, finančních plánů, vyhledání vhodných zdrojů financování včetně přípravy firmy pro využití rizikového kapitálu. Jsou poskytovány také služby v  oblasti transferu technologií včetně přenosu znalostí mezi univerzitami a podniky. Rovněž je podporována technologická spolupráce firem.

Vědeckotechnický park poskytuje širokou škálu specializovaných služeb. Jedná se o:

 • poradenství pro podnikání – zpracování podnikatelských plánů, studií proveditelností, asistence při zpracování výzkumných a vývojových projektů, asistence při zpracování finančních plánů, poradenství ke vstupu na zahraniční trhy, dotační poradenství,
 • služby v oblasti transferu technologií – vyhledání nových technologií dle potřeb firem, identifikování nových poznatků pro transfer, poradenství k ochraně duševního vlastnictví, propojování výzkumné a aplikační sféry, poskytování asistence pro zahájení spolupráce, informování o možnostech podpory aplikovaného výzkumu a vývoje, identifikace vhodných programů podpory, příprava projektů aplikovaného výzkumu a vývoje, asistence pro navazování mezinárodní technologické spolupráce

Ve vědeckotechnickém parku jsou také realizovány i odborné semináře a workshopy tematicky zaměřené na oblast inovačního podnikání, transfer technologií, výzkum a vývoj, spolupráci výzkumné a aplikační sféry, ochranu duševního vlastnictví, využití programů podpory podnikání, mezinárodní spolupráci, apod.

 

Správa areálu

Správa areálu je zajišťována společnostmi Vědeckotechnický park Plzeň a.s. a BIC Plzeň s.r.o.

 

Kontakt na internetu – www.vtpplzen.cz

 

 

 

 

Plzeňský vědecko technologický park II