ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

7. ZŠ – nástavba budovy školy

Logo IROP_CZ_ITI_MMR

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionálního operačního programu – ITI.

Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010285.

 

Cílem bylo zlepšení celkové úrovně výuky digitálních dovedností a přírodovědných předmětů, zefektivnění edukačního procesu ve vztahu k žákům i k pedagogům v návaznosti na schválené strategie MAP a ITI plzeňské metropolitní oblasti v 7. ZŠ a MŠ v Plzni. Realizace opatření umožnila bezbariérový přístup do učeben. Vybavení lze využít v rámci mimoškolního vzdělávání žáků a studentů a ke spolupráci škol.

Projekt byl zaměřený na žáky, pedagogické pracovníky a osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.

Realizace přispěla k vyřešení následujících problémů:   Nedostatečná dostupnost a propustnost vzdělávání a zaměstnávání; nedostatečné využívání nástrojů sociální inkluze; nízká atraktivita technických a přírodovědných oborů; zastaralé formy výuky.

Potřebnost projektu: Realizované aktivity vychází z šetření v rámci zpracování Strategického rámce MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň a z analýzy Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti, naplňují v nich stanovené cíle. Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity v nástavbě budovy, navazuje na již dokončenou modernizaci ve stávající budově.

Termín realizace projektu: 12/2018 – 09/2019 ve 3 oblastech:

 

  1. Vybavení odborných učeben

V rámci aktivity byly vybaveny učebními pomůckami, výpočetní technikou a nábytkem 3 odborné učebny v nástavbě školy – Fyzika/chemie, přírodopis/zeměpis, pracovní činnosti a kabinet fyziky – v celkové výši 2,8 mil. Kč vč. DPH.

 

  1. Stavební úpravy vč. zajištění bezbariérovosti

Byla vybudována nástavba ZŠ se 3 odbornými učebnami, WC s bezbariérovou úpravou podlahových ploch (bez prahů), přístupovým schodištěm a přístavba výtahu – za účelem zajištění bezbariérového přístupu do budovy školy. Náklady na stavební úpravy prostor školy a zajištění bezbariérovosti dosáhly výše 39,6 mil. Kč vč. DPH.

 

  1. Zajištění vnitřní konektivity

K síti LAN byly připojeny nově zrekonstruované učebny v nástavbě školy. Zajištění vnitřní konektivity nástavby bylo součástí realizovaných stavebních, navazovalo na již dokončenou rekonstrukci LAN ve stávající budově školy.

 

Celkové náklady na realizaci projektu

Náklady celkem vč. DPH 42,4 mil. Kč
Proplacená výše dotace IROP vč. DPH 21,9 mil. Kč

Stanovená udržitelnost projektu v období 03/2020-03/2025 (5 let).

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) Plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/).

 

 

7. ZŠ – nástavba budovy školy