ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

7. ZŠ – nástavba budovy školy

Logo IROP_CZ_ITI_MMR

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu – ITI. Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010285.

Cílem je zlepšení celkové úrovně výuky digitálních dovedností a přírodovědných předmětů, zefektivnění edukačního procesu ve vztahu k žákům i k pedagogům v návaznosti na schválené strategie MAP a ITI plzeňské metropolitní oblasti v 7. ZŠ a MŠ v Plzni. Realizace opatření umožní bezbariérový přístup do učeben. Vybavení lze využít v rámci mimoškolního vzdělávání žáků a studentů a ke spolupráci škol.

Projekt je zaměřený na žáky, pedagogické pracovníky a osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jeho realizací se přispěje k vyřešení následujících problémů: Nedostatečná dostupnost a propustnost vzdělávání a zaměstnávání; nedostatečné využívání nástrojů sociální inkluze; nízká atraktivita technických a přírodovědných oborů; zastaralé formy výuky.

Potřebnost projektu: Realizované aktivity vychází z šetření v rámci zpracování Strategického rámce MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň a z analýzy Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti, naplňují v nich stanovené cíle. Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity v nástavbě budovy, navazuje na již dokončenou modernizaci ve stávající budově.

Předpokládaný termín realizace projektu: 12/2018 – 09/2019.

7. ZŠ – nástavba budovy školy