ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec

Logo IROP_CZ_ITI_MMR

Vzhledem k nedokončené síti páteřních cyklostezek ve městě Plzeň byl nedostatečně využitý potenciál cyklodopravy ve městě Plzni a okolí. Občanům města Plzně a spádových sídel, kteří využívají cyklodopravu při cestě do zaměstnání, za službami, nebo do škol, se výrazně zvyšovala časová náročnost dojížďky. Negativním efektem je souběžné vedení automobilové a cyklodopravy, což způsobuje zvyšující se riziko nehodovosti pro uživatele. Spojení města Starý Plzenec s Plzní je dnes z hlediska cyklodopravy možné pouze po frenkventovaných silnicích II/180 a III/18020 se souběhem s automobilovou dopravou nebo po vyjetých polních pěšinách, které neumožňují kvalitní a konkurenceschopné spojení.

Na základě výše uvedených informací byl pro možnost dotační podpory vybrán projekt Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec, jehož cílem bylo vytvoření napojení města Starý Plzenec a okolních sídel na město Plzeň a umožnit tak bezpečný a pohodlný dojezd obyvatel za pracovními možnostmi, do škol a za službami. Přínosem projektu bylo zefektivnění cyklodopravy v rámci plzeňské aglomerace, zkvalitnění a zrychlení přesunů mezi městem Plzní a spádovými sídly.

Z hlavních podporovaných aktivit šlo především o výstavbu nové cyklostezky, přípravu území ke stavbě a vegetační úpravy. Z vedlejších aktivit byly realizovány např. průzkumné, geodetické a projektové práce, inženýrská činnost.

Projekt Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec byl realizován v období duben – září 2018.

Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec má rozpětí 3,15 kilometrů, z toho 2,45 km vede po staroplzenecké části a zbytek po území Koterova. Šířka 3 metry je dostačující a její asfaltový povrch pak zajišťuje pohodlnou jízdu. Cyklostezka vede z Koterova od odbočky z hlavní silnice na Starý Plzenec k lávce přes Úslavu, kde začíná, po lukách na levém břehu směrem pod dálniční most.

Celkové stavební náklady činily 14,1 mil. Kč, přičemž 90% z této částky bylo hrazeno z dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, zbylých 10% pak z dotace Plzeňského kraje.

Příjemcem dotace byl na základě uzavřené Partnerské smlouvy Městský obvod Plzeň 2 – Slovany,  město Starý Plzenec bylo v projektu výstavby uvedeno jako partner akce.

 

Celkové náklady projektu:                                      14,1 mil. Kč

Celkové způsobilé náklady projektu:                     14 mil. Kč

Celková dotace:                                                       12,6 mil. Kč

 

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) Plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/).

 

Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec