ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně

 

Tento projekt se zabývá problematikou deficitu splaškové kanalizace a odstraněním nedostatků v zásobování pitnou vodou. Připravoval se několik roků a hodnota investic představuje zhruba 1 miliardu 700 milionů korun. Město Plzeň získalo finanční pomoc z Evropské unie ve výši 75% z ceny, tj. 39 090 000 EUR a dále mu bude poskytnuta podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 63 893 000 Kč.
Projekt zahrnuje soubor šesti staveb – jsou to vodárenské soubory Lobzy a Vinice, retenční nádrže Gera a Bolevec, kanalizace Valcha a kanalizační systém Křimice, Radčice a Lochotín.

Prvním typem
jsou retenční nádrže. Jejich funkcí bude zadržovat vodu při přívalových deštích, tak aby voda nezahlcovala splaškovou kanalizaci a byla čištěna v rámci kanalizační sítě MP.

Druhým typem
staveb jsou hlavní vodovodní sítě, které povedou do městských částí Lobzy a Vinice. Znamená to zlepšení kvality vody a zároveň náhradní zdroj pitné vody pro Severní Předměstí.

Posledním typem
jsou kanalizace v Křimicích, Radčicích a na Valše.

Vybudováním kanalizačního systému v celkové délce cca 14 km v okrajových částech města Plzně bude zajištěno čištění odpadních vod před jejich vypuštěním do řeky Berounky. Cílem projektu je vybudování staveb, které vyřeší deficit splaškové kanalizace, vyčistí odpadní vody a odstraní nedostatky v zásobování města Plzně pitnou vodou, zejména v jejích okrajových částech.

 

Kanalizace Křimice, Radčice a Lochotín

Kanalizační systém splaškové kanalizace bude mít celkovou délku cca 14 kilometrů, z toho téměř 6 kilometrů bude tvořit tlaková kanalizace. Kanalizační systém umožní plnohodnotné bydlení v okrajových částech města Plzně a protože bude napojen na stávající kanalizační systém města, bude zaručeno kvalitní čištění odpadních vod na městské ČOV před jejich vypuštěním do řeky Berounky.

 

kanalizace_krimice_2

 

Kanalizace Valcha

Kanalizační systém splaškové kanalizace bude mít celkovou délku cca 9 kilometrů, z toho zhruba 2 kilometry bude tvořit tlaková kanalizace z tvárné litiny. Kanalizační systém bude napojen na stávající Litický sběrač. Čerpání splaškových odpadních vod bude zajišťovat 5 čerpacích stanic.

 

kanalizace_valcha_2

 

Retenční nádrž Gera

Stavba bude situována za Boleveckou ulicí nedaleko vysokoškolských kolejí. Retenční nádrž Gera je navržena jako podzemní železobetonový monolitický objekt s užitným retenčním objemem 2350 m3. Retenční nádrž bude vybudována za účelem snížení průtočného množství odpadních vod v kanalizačním sběrači zejména při prudkých deštích, čímž je sníženo riziko poškození kanalizace a zároveň je zajištěno budoucí vyčištění v retenci dočasně jímaných odpadních vod před jejich vypuštěním do řeky. Součástí stavby je vodovodní přípojka pro čištění nádrže, elektrická přípojka, účelová komunikace napojující stavbu na městskou komunikační síť.

 

retence_gera_2

 

Vodárenský soubor Lobzy

Vodárenský soubor Lobzy se bude skládat z výtlačného řadu pitné vody vedeného z vodojemu Homolka přes městskou část Slovany a Lobzy do až místa nově navrženého vodojemu Lobzy. Vodojem Lobzy je navržen pro jímání pitné vody o celkovém objemu až 2 x 10000 m3. Součástí stavby budou nová výkonnější čerpadla včetně jejich zálohování. Vybudováním tohoto vodojemu budou eliminovány problémy se zásobováním pitnou vodou v městské části Lobzy a Doubravka, zejména podél Rokycanské třídy, kde nedostatečný tlak v síti způsobuje problémy v zásobování pitnou vodou. Součástí vodárenského souboru bude rovněž vybudování propojovacích řadů. Celková délka potrubí bude zhruba 7 kilometrů.

 

voda_lobzy_22

voda_slovany_12

 

 

Retenční nádrž Bolevec

Stavba bude umístěna při komunikaci U Velkého rybníka nedaleko železniční trati na Žatec. Retenční nádrž Bolevec je navržena jako podzemní železobetonový monolitický objekt s užitným retenčním objemem 3100 m3. Retenční nádrž je budována za účelem snížení průtočného množství odpadních vod v kanalizačním sběrači zejména při prudkých deštích, čímž je sníženo riziko poškození kanalizace a zároveň je zajištěno budoucí vyčištění v retenci dočasně jímaných odpadních vod před jejich vypuštěním do řeky. Součástí stavby je vodovodní přípojka pro čištění nádrže, elektrická přípojka, účelová komunikace napojující stavbu na městskou komunikační síť.

 

 

retence_bolevec_2

 

Vodárenský soubor Vinice

Hlavním objektem vodárenského souboru Vinice bude vodojem o celkovém akumulačním objemu
2 x 6000 m3 pitné vody. Součástí vodárenského souboru budou též propojovací řady a připojení vodojemu na dva výtlačné řady do vodojemu Sylván. Vodojem Vinice usnadní zásobování pitnou vodou městské části Roudná, části Lochotína, Vinic a středu města. Zároveň bude možno v blízké budoucnosti odstavit z provozu starý a poruchový výtlačný řad z vodojemu Bory do vodojemu Sylván.

 

voda_vinice_2

 

Předpokládané zahájení prací

Projekt Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně se připravoval a vyvíjel řadu let, bylo do něj vloženo mnoho práce a úsilí a vlastní realizace je završením tohoto projektu. Výstavba se dotkne více než třetiny obyvatel města Plzně, především na Severním předměstí, v Radčicích, Křimicích, Valše a Lobzích. Může znamenat krátkodobé zhoršení bydlení v místě výstavby, ale znamená obrovský vklad do budoucnosti, zejména pro výrazné zlepšení kvality života Plzeňanů. Na všechny stavby jsou vydána stavební povolení a na podzim r. 2006 lze předpokládat zahájení výstavby. Uvedení staveb do provozu se plánuje nejpozději do konce r. 2008.

 

Podrobnější informace o jednotlivých souborech staveb jsou součástí dalších článků.

Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně