ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Aktuální stav prací k 15.9.2008

Provádí se terénní úpravy – rozprostření ornice.
Příjezdová komunikace je dokončena.
Kompletuje se lomová a spojná šachta propojovací stoky.
Počátkem října se uskuteční komplexní zkoušky a v polovině října se zahájí předávací řízení.

Retenční nádrž Bolevec
Dne 5. srpna 2008 proběhlo předání a převzetí stavby za účasti zástupců investora, správce stavby, zhotovitele a budoucího provozovatele – stavba byla investorem převzata s drobnými vadami nebránícími užívání díla.

Vodárenský soubor Lobzy
Dokončeny terénní a sadové úpravy.
Dne 27. srpna bylo zahájeno předávací řízení díla – dílo bylo s drobnými nedodělky nebránícími užívání investorem převzato. Vodárenský soubor Lobzy je uveden do zkušebního provozu.

Vodárenský soubor Vinice
Dne 7. července 2008 bylo zahájeno řízení o předání a převzetí stavby – dílo investor s drobnými nedodělky převzal.
Je požádáno o povolení předčasného užívání ke zkušebnímu provozu.

Kanalizace Křimice, Radčice, Lochotín
Probíhají stavební práce na pokládce stok v Radčicích včetně prodloužených odboček.
Jsou dokončeny čerpací stanice splašků včetně čerpací stanice Na Poříčí.
Provádí se příjezdové komunikace k čerpacím stanicím.
Provádí se opravy povrchů vozovek.

Kanalizace Valcha
Dne 3. září bylo zahájeno předávací řízení – dílo bylo investorem převzato.
Byl zahájen zkušební provoz čerpacích stanic kanalizačního systému.
Provádí se opravy povrchů vozovek  – aktuálně Lhotská, K Zelené louce.

Aktuální stav prací k 15.9.2008