ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Aktuální stav prací k 20.8.2007

Retenční nádrž Gera

Je kompletně provedena betonáž obvodových stěn, vnitřních dělících stěn a je rovněž provedena betonáž stropu včetně penetračního nátěru stěn a stropů.

Proveden výkop odtokové šachty, výztuže dna a betonáž dna šachty.


Retenční nádrž Bolevec

Byla provedena kompletní betonáž dna nádrže, byla provedena betonáž obvodových stěn a vnitřních dělících stěn nádrže, byla provedena betonáž stropu.

Provádí se armování a betonáž odlehčovací komory.

Provádí se opravy dna stávající stoky.

Provádí se zemní práce na propojovacích stokách včetně štěrkového lože a podkladního betonu.


Vodárenský soubor Lobzy

Provedly se klempířské práce a zateplení štítů domů sousedících s demolicí Lobezská 45.

Je provedeno propojení protlaků v prostoru Lobezská 45.

Provedena pokládka vodovodu v Republikánské ulici.

Provedena pokládka vodovodu před vjezdem do Kovodružstva.

Na vodojemu se provádí betonáž stropu,  provádí se betonáž armaturní komory.


Vodárenský soubor Vinice

Betonářské práce na vodojemu dokončeny včetně zastropení vodojemu.

Provádí se betonáž manipulační komory.

Probíhá vystrojení štoly a šachty vodovodními rourami a odpadovou rourou.

Provádí se pokládka vodovodního zásobního řadu Tylova ul., propojení výtlačných řadů, pokládka.

Zásobního řadu Lochotínská ul.


Kanalizace Křimice, Radčice, Lochotín

Je dokončena pokládka kanalizačního potrubí v ulici Keřová, Dělnická a Kleisslova.

Je provedena pokládka výtlačného potrubí z Radčic a Křimic v délce cca 1800 metrů.

Je provedena kompletní betonáž podzemní části čerpací stanice Na Poříčí.

Na čerpací stanici s retenční nádrží B2 v Křimicích je kompletně provedeno zastropení,

hydroizolace a provedl se obsyp zeminou.


Kanalizace Valcha

Dokončen výtlak V-C a výtlak V-A do Litického sběrače.

Provedeny stoky v ul. Dobřanská, Lašitov, U hájovny, Východní, Sulkovská, dokončuje se

Lhotská ulice.

Celkem je provedeno cca 70% rozsahu stok.

Aktuální stav prací k 20.8.2007