ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Aktuální stav prací k 20.9.2007

Retenční nádrž Gera

Provedeno vybetonování železobetonových trámů, provedena výztuž stěn odtokové šachty, výztuž dna pod odtokem.

Provedena krycí vrstva betonu stropu na kótu +4,5 metru a záporové pažení na parovodu.
Retenční nádrž Bolevec

Byla provedena základová deska a stěny propojovací stoky, provedena betonáž stěn upravené stoky,  betonáž stěn odlehčovací komory, betonáž stěn lapáku stěrku a provádí se bourací práce na stávající stoce – bourání stropu staré stoky.

Vodárenský soubor Lobzy
Provádí se pokládka výtlačného vodovodního řadu v Republikánské ulici a v ulici Pod vrchem.

Je provedena pokládka vodovodu přes vjezd a parkoviště Kovodružstva při Rokycanské třídě.

Na vodojemu se provádí bednění, armování a betonování stropu, provedla se betonáž armaturní komory, provádí se zdění vstupu a prostor obsluhy armaturní komory.

Byla provedena pokládka vodovodních rour pod Rokycanskou třídou, vyhloubena šachta u čerpací stanice PHM při Rokycanské třídě.

Výkopová rýha ve Hřbitovní ulici byla zaasfaltována.

Vodárenský soubor Vinice

Na vodojemu byla provedena kompletní betonáž armaturní komory.

Bylo dokončeno osazení vodovodního, rezervního a odpadního potrubí do potrubní štoly k vodojemu.

Bylo položeno výtlačné potrubí 2x DN 500 v délce 500 metrů.

Bylo položeno potrubí odpadu z vodojemu DN 500 v délce 500 metrů.

Bylo položeno potrubí vodovodního zásobního řadu Tylova ul. v délce 400 metrů.

Zásobní řad Lochotínská ulice – je dokončena pokládka potrubí DN 350 v úseku podél ZOO včetně asfaltobetonového povrchu, pokračuje pokládka směrem k Lochotínské ulici, celkem položeno cca 1500 metrů potrubí.

Kanalizace Křimice, Radčice, Lochotín

Je provedena pokládka kanalizačního výtlaku v souběhu se ZOO a je dokončen asfaltobetonový povrch vozovky.

Celkem je položeno cca 3800 metrů výtlačného kanalizačního potrubí.

Je proveden zásyp čerpací stanice s retenční nádrží na ČOV Křimice zeminou.

Probíhá pokládka gravitační splaškové kanalizace v Plzeňské ulici v Křimicích, je dokončena pokládka rour podél Keramiky Soukup.

Probíhají práce na přeložkách inženýrských sítí v Radčicích.

Probíhá pokládka splaškové kanalizace v ulici Jilmová v Radčicích.

Čerpací stanice Na Poříčí – je dokončena betonáž nádrže do úrovně terénu, probíhá výstavba nadzemní části a výstavba odpadového potrubí do řeky Mže.

Kanalizace Valcha

Provádí se pokládka splaškové kanalizace v ulici U Čertovy díry, Lhotská.

Je položena splašková kanalizace v ulici Severní.
Dokončují se práce v lokalitě Lašitov.

Aktuální stav prací k 20.9.2007