ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Aktuální stav prací k 31.10.2008

Upozornění pro občany Valchy:

Dne 30. října 2008 uskutečnil stavební úřad místní kontrolní šetření na Valše v rámci kolaudace stavby kanalizačního systému Valcha. V nejbližší době se očekává vydání kolaudačního rozhodnutí a poté ještě správní lhůta pro nabytí právní moci. S největší pravděpodobností počátkem prosince tohoto roku, po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, se budou moci občané Valchy na kanalizační stoky připojovat.

Stav rozpracovanosti jednotlivých staveb k 31.10.2008:

Retenční nádrž Gera
Byly provedeny komplexní zkoušky stavebního díla.
Dne 24. října se uskutečnilo předání  a převzetí stavby – stavba byla investorem převzata.

Retenční nádrž Bolevec
Dne 5. srpna 2008 proběhlo předání a převzetí stavby za účasti zástupců investora, správce stavby, zhotovitele a budoucího provozovatele – stavba byla investorem převzata s drobnými vadami nebránícími užívání díla.
Dne 7.10.2008 se uskutečnilo kolaudační řízení stavebního díla.

Vodárenský soubor Lobzy
Ode dne 15.9.2008 je vodárenský soubor Lobzy uveden do zkušebního provozu.

Vodárenský soubor Vinice
Ode dne 30.9.2008 je vodárenský soubor Vinice uveden do zkušebního provozu.

Kanalizace Křimice, Radčice, Lochotín
Probíhají stavební práce na pokládce stok v Radčicích včetně prodloužených odboček.
Provádí se opravy povrchů vozovek.

Kanalizace Valcha
Dne 3. září 2008 bylo zahájeno předávací řízení – dílo bylo investorem převzato.
Ode dne 15.9.2008 byl zahájen zkušební provoz čerpacích stanic.
Dne 30. října 2008 se uskutečnilo kolaudační kontrolní šetření.

Protože se výstavba vodovodů a kanalizací projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně, spolufinancovaného z Fondu soudržnosti EU a ze Státního fondu životního prostředí ČR, blíží ke svému závěru, nabízí se krátké nostalgické ohlédnutí za uplynulými dvěma roky výstavby :
Aktuální stav prací k 31.10.2008