ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020

Reg. Č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007449

Příjemce dotace: statutární město Plzeň
Realizátor: statutární město Plzeň zastoupené Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.

Výše podpory – příspěvek Unie: 8 139 642,50 Kč
Výše podpory – národní veřejné zdroje: 957 605,00 Kč

Projekt je složen z několika samostatných částí:

A) tvorba koncepčních a strategických dokumentů
KA-1: Strategie Smart City Plzeň (strategický dokument)
KA-2: Koncepce veřejného osvětlení – Plzeň (koncepční dokument)
KA-3: Koncepce řešení odtokových poměrů města Plzně (koncepční dokument)
KA-4: Zajišťování ochrany měkkých cílů na období 2018-2023 (strategický dokument)

B) vzdělání a rozvoj úředníků
KA-5: Bezpečná a vlídná Plzeň

Spojovací linií jednotlivých částí je smart řešení problémů – nové, moderní návrhy řešení, systémové řízení s cílem
zavedení nových technologií. Smyslem a cílem všech klíčových aktivit je realizovat finanční a časové úspory v řízení
a procesech veřejné správy a zvýšení komfortu a bezpečného života občanů.

Cílem projektu je:

KA-1: Strategie Smart City Plzeň
Definování klíčových směrů rozvoje města s ohledem na nové technologie, navrhnout systém hodnocení,
schvalování a možnosti realizace nových smart projektů, kde jejich zavedení přinese maximální profit pro občany,
podnikatele i pro vnitřní správu a řízení chodu města. To vše s napojením na rozpočet města a rozpočty ostatních
dotčených organizací. Cílem bude i vybudovat funkční komunikační strukturu směrem k organizacím,
spolupracujícím subjektům a k občanům, aby se i oni měli možnost zapojit do rozhodovacích procesů o
budoucnosti svého města.

KA-2: Koncepce veřejného osvětlení (VO)
Zefektivnění činností odborů magistrátu v oblasti osvětlování pozemních komunikací. Splnění cílů tohoto projektu
bude dosaženo zapojením všech zainteresovaných odborů úřadu od samotného začátku zpracování Koncepce VO
až po její celkové schválení tak, aby každý odbor dokázal efektivně využít zpracovanou Koncepci ke zefektivnění své
činnosti ve všech fázích staveb VO.

KA-3: Koncepce řešení odtokových poměrů města Plzně
Vytvořit odborný strategický dokument umožňující koncepční přístup k řešení nakládání se srážkami a zavést jej do
praxe, jako základní podklad pro řešení odtokových poměrů ve městě podle nového vodohospodářského trendu a
současné platné legislativy. Jedná se o změnu režimu odvádění srážkové vody oproti konvenčnímu způsobu
odvodnění, které je podstatou současného systému.

KA-4: Zajišťování ochrany měkkých cílů na období 2018-2023
Vytvořit jednotnou strategii ochrany měkkých cílů, kdy bude ve třech fázích dosaženo identifikace měkkých cílů v
majetku města, posouzení rizik, posouzení aktuální úrovně ochrany z objektivního hlediska. Předmětem žádosti o
dotaci je pouze první fáze projektu, tedy zpracování strategie. Druhá a třetí fáze jsou finančně i časově náročnější,
než jsou dotační možnosti stanovené výzvou OPZ č. 58.

KA-5: Bezpečná a vlídná Plzeň

Vytvořit jednotný konzistentní edukační prostředí organizace, umožňující prohloubení kvalifikačních předpokladů
potřebných pro výkon zaměstnání, systematická výchova nižšího a středního managementu a doplnění znalostí v
oblasti tvorby strategických dokumentů pro vybrané zaměstnance.

Předpokládaný termín realizace projektu: 05/2018 – 04/2020

Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně