ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Plzeň – moderní a zodpovědná

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020

 

Reg. Č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010065

 

Příjemce dotace: statutární město Plzeň

Realizátor: statutární město Plzeň zastoupené Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. a Úřad správních agend

 

Název projektu: Plzeň – moderní a zodpovědná

 

Výše podpory – příspěvek Unie: 5 696 247,50 Kč

Výše podpory – národní veřejné zdroje: 299 802,50 Kč

 

Projekt je složen z několika samostatných částí:

A) vzdělání a rozvoj úředníků

KA-1: Akreditované vzdělávání zaměstnanců MMP

 

B) Řízení kvality

KA-2: Rozvoj EFQM (zavedení a aplikace logického rámce RADAR)

 

C) tvorba koncepčních a strategických dokumentů

KA-3: Zpracování Personální strategie ÚSA

KA-4: Strategie zdravotního stavu obyvatel města Plzně

 

Cílem projektu je:

KA-1: Akreditované vzdělávání zaměstnanců MMP

Cílem KA01 je zvyšování a prohlubování kvalifikace vybraných pracovníků úřadu v oblastech těsně souvisejících s obory jejich působnosti (odborné vzdělávání) tak, aby byli schopni lépe a efektivněji zvládat své pracovní úkoly. Témata a rámcový obsah výuky byly stanoveny na základě realizované analýzy vzdělávacích potřeb cílové skupiny.

 

KA-2: Rozvoj EFQM (zavedení a aplikace logického rámce RADAR)

V rámci KA02 projektu dojde k prohloubení znalostí metodiky EFQM v rámci týmu, který implementaci EFQM řídí a návazně v rámci celého Magistrátu města Plzně, současně se tým zaměří na její praktickou aplikaci při zdokonalování systému sebehodnocení v rámci MMP. Jako klíčový úkol této části projektu bude položen důraz na dokonalé pochopení, zvládnutí a zavedení základní dynamické komponenty systému – logického rámce RADAR na všech úrovních.

 

KA-3: Zpracování Personální strategie ÚSA

Úřad správních agend v současnosti nemá zpracovanou personální strategii a současný vývoj ukazuje, že dlouhodobě je takovýto stav neudržitelný. V rámci této aktivity bude zpracován strategický dokument (Personální strategie ÚSA), jehož potřeba vyplynula z provedené analýzy současného stavu.

 

KA-4: Strategie zdravotního stavu obyvatel města Plzně

Nutnost zpracování Strategie zdravotního stavu obyvatel města Plzně je zásadní a potřebné, a to současně s potřebou dosáhnout lepšího a efektivnějšího plánování na úrovni města v souvislosti s touto problematikou. Zpracování strategie zdravotního stavu obyvatel povede ke zkvalitnění činnosti úředního aparátu města vzhledem k životnímu prostředí a ke zlepšení zdraví obyvatel žijících ve městě Plzeň.

Předpokládaný termín realizace projektu: 07/2019 – 06/2021

Plzeň – moderní a zodpovědná