ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Plzeň v pohybu

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020

Reg. Č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014604

Příjemce dotace: statutární město Plzeň

Realizátor: statutární město Plzeň zastoupené Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. a Úřad správních agend

Název projektu: Plzeň v pohybu

 

Výše podpory – příspěvek Unie: 7 605 758,25 Kč

Výše podpory – národní veřejné zdroje: 894 795,09 Kč

 

Projekt je složen z několika samostatných částí:

A) vzdělání a rozvoj úředníků

KA02: Akreditované vzdělávání zaměstnanců MMP

 

B) Řízení kvality

KA03 Přívětivý úřad – zajištění získávání zpětné vazby od klientů MMP

 

C) tvorba koncepčních a strategických dokumentů

KA01 – Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI (SUMP ITI)

KA04 – Přívětivý úřad – Tvorba komunikační strategie ÚSA

 

Cílem projektu je:

Realizace níže uvedených klíčových aktivit:

 

KA01 Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI (SUMP ITI)

Vytvoření dopravně-plánovacího strategického dokument pro metropolitní oblast ITI. Dokument SUMP ITI navazuje a vychází z Plánu udržitelné mobility Plzně (PUMP).

 

KA02 Akreditované vzdělávání zaměstnanců MMP

Cílem je zvyšování kvalifikace vybraných pracovníků v oblastech úzce souvisejících s obory jejich působnosti, a to na základě rozvoje znalostí a dovedností, jež jsou předpokladem úspěšného a efektivního zvládání pracovních úkolů.

 

KA03 Přívětivý úřad – zajištění získávání zpětné vazby od klientů MMP

Dojde k zavedení systém získávání zpětné vazby od klientů úřadu, včetně stanovení konkrétních doporučení (formou akčního plánu), následné zavedení vybraných doporučení do praxe a realizace šetření v návaznosti na vytvořenou metodiku (včetně vyhodnocení a zpracování podnětů k dalšímu využití ve formě závěrečné zprávy).

 

KA04 Přívětivý úřad – Tvorba komunikační strategie ÚSA (aktualizace Koncepce komunikační strategie města Plzně) Bude realizována aktualizace dokumentu s názvem: „Koncepce komunikační strategie města Plzně na období 2017 až 2020“, na jejímž základě vznikne navazující dokument Komunikační strategie ÚSA.

 

Předpokládaný termín realizace projektu: 09/2020 – 08/2022

 

 

Plzeň v pohybu