ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Projekt je realizací záměru Institut managementu veřejné správy (IMVS)

POPIS PROJEKTU:

Hlavním cílem projektu je podpořit dlouhodobou nabídku vzdělávání zaměřenou na pracovníky působící v institucích veřejného sektoru města Plzně a Plzeňského kraje na pozicích středního a zejména vyššího managementu a přispět tak k rozšíření jejich dovedností spojených se strategickým a operativním řízením a efektivní správou organizací veřejného sektoru.Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů:1. tvorby 15-ti vzdělávacích programů, které budou tematicky odlišné, na sebe nenavazující a které budou souhrnně tvořit tzv. mapu manažerských vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru. Vzdělávací programy budou obsahově provázány s problematikou veřejného sektoru. Pro nově vytvořené vzdělávací programy budou vytvořeny metodiky, vzorové případové studie z prostředí veřejného sektoru Plzeňského kraje a školicí materiály, podle kterých bude probíhat výuka.

2. realizace školení lektorů z řad zaměstnanců institucí veřejného sektoru (vrcholový a střední management) a stávajících lektorů. Očekává se 42 úspěšně proškolených osob, které se zúčastní školení v rámci všech připravených vzdělávacích programů. Celkem tedy 630 úspěšně proškolených osob (42 osob * 15 vzdělávacích programů)

3. vytvoření podmínek pro další rozšiřování a trvalé využívání vytvořených vzdělávacích programů se zaměřením na veřejný sektor prostřednictvím školení lektorů a zaměstnanců veřejného sektoru, ze kterých se stanou lektoři se specializací na oblast veřejného sektoru (pro zaměstnavatele se bude jednat o interní lektory).

 

ROZPOČET:
Celkové výdaje cca 9,4 mil. bez DPH,  výše dotace cca 9,4 mil. Kč.

 

AKTUÁLNÍ STAV (k 31.12.2010):
– duben 2010: podaná žádost do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) – oblast podpory 7.3.2. Podpora
nabídky dalšího vzdělávání – 2. výzva
– září 2010: schválena žádost o finanční podporu zOP VK
– 22.11. 2010: podpis Smlouvy o realizaci grantového projektu vrámci OP VK

 

VÝHLED:
– realizace projektu od 3/2011 do 08/2013
– leden 2011 prezentace projektu představitelům města – od března 2011 provedení výběrových řízení
– od března 2011 tvorba metodik, případových studií
– od dubna/května 2011 výuka

 

loga_panel

Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje