ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať

Předmětem projektu je prodloužení  tramvajové tratě o 1,39 km na území Borských polí v Plzni.

Díky realizaci projektu dojde k zvýšení kvality cestování a bezpečnosti cestujících a snížení přepravní doby a negativních efektů z autobusové dopravy.

Souběžně s projektem se realizuje i projekt Prodloužení tramvajové tratě a Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova-Dobřanská, kdy dojde k významné synergii.

 

Projekt Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať reaguje na rychle se rozvíjející jihozápadní část města Plzně s názvem Borská pole.

V zóně, o ploše zhruba 350 ha, vyrostl během posledních dvou dekád nový univerzitní kampus Západočeské univerzy, průmyslová zóna, obchodní a administrativní centra.

Vzhledem k řadě volných ploch a schválené územně-plánovací dokumentaci je zde předpoklad dalšího rozvoje všech uvedených funkcí a rozvoje bydlení.

Je zde tedy předpoklad růstu poptávky po přepravě. Toto území bylo do roku 2011 obsluhováno pouze autobusovou dopravou, od roku 2011 přibyla jedna linka trolejbusu.

Tato skutečnost se negativně projevuje v prvé řadě z pohledu environmentálních aspektů, kdy dotčené území je obsluhováno trakcí s nejvyšší mírou negativních dopadů na životní prostředí.

 

Projekt si klade několik cílů, které by v provozní fázi měly být naplněny:

1) Snížení negativních efektů spojených s provozem autobusové trati – prodloužením tramvajové trati na Borská pole dojde k nahrazení významné části dopravního výkonu autobusové trakce trakcí tramvajovou, která má nižší negativní dopady na životní prostředí z pohledu emise skleníkových plynů, škodlivin a hlukové zátěže.

2) Zkrátit přepravní dobu cestujících v ose severní předměstí – centrální část města – Borská pole – realizací projektu vznikne přímé spojení v uvedené ose bez nutnosti přestupu. Ve výsledku dojde ke zkrácení jízdního času o 6 minut na jednu cestu v pracovní den. Vzniká tak konkurenceschopné spojení vůči IAD.

3) Zvýšit pohodlí a bezpečnost přepravy cestujících – realizací projektu eliminujeme nutnost přestupu v nevyhovujícím terminálu Bory. Tím dochází k významnému zvýšení pohodlí cestujících díky rozložení přepravního výkonu a zároveň zvýšení bezpečnosti cestujících, kteří dojedou tramvají až do cíle bez nutnosti přestupu, a nebo přestoupí v novém terminálu Kaplířova/Dobřanská, který umožňuje bezpečnější pohyb pro cestující.

Dne 10.9.2018 byly zahájeny stavební práce.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Doprava.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) Plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/).

 

Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať