ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Už vím jak? – výjezdní semináře

 

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z operačního programu Zaměstnanost (ITI), místem realizace je území plzeňské metropolitní oblasti.

Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0009144.

Příjemce dotace: Blízký soused, z.s. (dále BS).

Cílem bylo zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených a osob pečujících o malé děti – formou výjezdních pobytových seminářů s využitím konkrétních příkladů přizpůsobených specifikům romské komunity – naučit se kompetence využívat v praxi (vědět JAK) – ve spolupráci s odbornými lektory a s využitím zkušeností BS z předchozích aktivit v níže uvedených oblastech:

a) rodičovské kompetence a rodičovská zodpovědnost

b) zdraví, sexuální odpovědnost, antikoncepce a hygiena

c) zodpovědný přístup k životu

d) důležitost vzdělávání v životě člověka.

Provazba na projekt „Už vím PROČ?“ – ten, kdo pochopí důvody (PROČ), je připraven naučit se získané znalosti a dovednosti využívat v praxi (JAK).

Zásadním prvkem byl praktický nácvik dovedností přímo v otevřeném prostoru na veřejných místech. Takto získané znalosti a dovednosti díky spojení s otevřeným prostředím „přímo v praxi“ jsou lépe zapamatovatelné, lze je snáze uchovat v paměti a aplikovat dlouhodobě v běžném životě. Realizací nácviku na otevřených veřejných místech lze vzbudit zájem osob z řad veřejnosti, příp. dalších osob z romské komunity, které mohou přinést mnoho zajímavých podnětů i situací, na kterých bylo možné získané zkušenosti aplikovat.

Proto, aby se dlouhodobě změnilo smýšlení a chování dětí a následně postoje v romské komunitě, musí se nejdříve změnit jejich rodiče. Působení na rodiče musí být ve více rovinách. Projekt počítá s návazností aktivit a následným zapojením podpořených osob do činnosti v dalších NNO.

Předpokládaný termín realizace projektu: 09/2018 – 01/2021.

 

Celkové náklady na realizaci projektu: 

Náklady celkem vč. DPH: 1,46 mil. Kč

Proplacená výše dotace OPZ vč. DPH: 1,46 mil. Kč

Udržitelnost pro projekt není stanovena.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) Plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/).

 

Už vím jak? – výjezdní semináře