ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Už vím proč? – setkávání v týdnu

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z operačního programu Zaměstnanost (ITI).

Realizace probíhá na území plzeňské metropolitní oblasti (Plzeň – Rokycany).

Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0009143.

Příjemcem dotace je Blízký soused, z.s. (dále BS).

Cílem je zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených a osob pečujících o malé děti prostřednictvím osvěty formou pravidelných setkávání v týdnu ve spolupráci s odbornými lektory a s využitím zkušeností BS z předchozích aktivit v níže uvedených oblastech:

a) rodičovské kompetence a rodičovská zodpovědnost

b) zdraví, sexuální odpovědnost, antikoncepce a hygiena

c) zodpovědný přístup k životu

d) důležitost vzdělávání v životě člověka.

Provazba na projekt „Už vím JAK“? – ten, kdo pochopí důvody (PROČ), je připraven naučit se získané znalosti a dovednosti využívat v praxi (JAK).

Realizací projektu dojde ke zlepšení atmosféry v romské komunitě, změní se postoje, cílové skupiny budou přístupnější, otevřenější dialogu s většinovou společností, díky pozitivní motivaci a působení vzorů během osobního mentoringu a skupinových setkávání.

Proto, aby se dlouhodobě změnilo smýšlení a chování dětí a následně postoje v romské komunitě, musí se nejdříve změnit jejich rodiče. Působení na rodiče musí být ve více rovinách. Projekt počítá s návazností aktivit a následným zapojením podpořených osob do činnosti v dalších NNO.

Předpokládaný termín realizace projektu: 07/2018 – 02/2021.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) Plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/).

Už vím proč? – setkávání v týdnu