ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa

Projekt „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“ vznikl jako součást projektu REURIS – Revitalizace vodních toků v urbanizovaných oblastech.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí ČR, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny a prioritní osa 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny, 50. výzva OPŽP.

Projekt byl stavebně realizován v období od ledna 2015 do konce května 2015.

Cílem projektu „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“ bylo především zmírnění povodňových průtoků. Dále pak posílení ochrany přírody a říční krajiny a zároveň plnění funkce rekreační. Projekt jako celek tvoří vyvážený krajinotvorný prvek, který přispívá k zlepšení estetické funkce celého území. Území říční nivy je rozčleněno na plochy čistě přírodní, přírodně – rekreační a rekreační.

Předmětem projektu bylo vyhloubení 4 tůní (T1,T2,T3 a T4) o retenčním prostoru téměř 8.000 m3 za účelem zlepšení protipovodňové funkce řešeného území, tj. posílení přirozené retence vody v území. Tůně jsou v této etapě projektu napájeny pouze spodní vodou.

Projekt „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“ mimo retenční tůně dále obsahuje také související komunikace z mlatových cest a dlážděných komunikací, které zajišťují prostupnost územím.

Dále byly provedeny vegetační úpravy, které se skládaly především z kácení a výsadby nových dřevin (43 ks), zatravnění ploch, atd. Novými výsadbami se zvýšila členitost a hydraulická drsnost území, čímž se zpomalí průtok velkých vod záplavovým územím.

V projektu byly také obsaženy herní prvky, mezi které patří petanquové hřiště, vodní herní prvky a dětské prolézačky, které jsou v území rozmístěné vzhledem k hranici aktivní zóny záplavového území (stoletá voda – Q100) a také zrušení starých inženýrských sítí.

 

Parametry projektu „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“:

Celková plocha zakládaných nebo obnovených mokřadních biotopů: 0,741 ha

Celková plocha zakládané nebo obnovené zeleně : 1,170 ha

Celkový počet nově vysazených dřevin: 43 ks

Stavební náklady dle Smlouvy o dílo: 11.193.400 Kč bez DPH

Celkové uznatelné náklady projektu: 8.723.845 Kč

Výše dotace fondu EU: 7.851.460,49 Kč (90%)

Výše dotace SFŽP ČR: 436.192 Kč (5%)

Výše dotace celkem: 8.287.653 Kč (95%)

Příspěvek Statutárního města Plzeň: 436.192 Kč (5%)

Realizace projektu: 7.1.2015 – 31.5.2015

 

Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa