ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – 17. ZŠ a MŠ

Logo IROP_CZ_ITI_MMR

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu – ITI. Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006856.

Cílem bylo zlepšení celkové úrovně výuky digitálních dovedností a přírodovědných předmětů, zefektivnění edukačního procesu ve vztahu k žákům i k pedagogům v návaznosti na schválené strategie MAP a ITI plzeňské metropolitní oblasti v 17. ZŠ a MŠ v Plzni. Realizace opatření umožnila bezbariérový přístup do učeben. Součástí projektu bylo vyřešení vnitřní konektivity ve škole. Pořízené vybavení lze využít v rámci mimoškolního vzdělávání žáků a studentů a ke spolupráci škol.

Projekt byl zaměřený na žáky, pedagogické pracovníky a osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jeho realizace přispěla k vyřešení následujících problémů:

  • nedostatečná dostupnost a propustnost vzdělávání a zaměstnávání;
  • nedostatečné využívání nástrojů sociální inkluze;
  • nízká atraktivita technických a přírodovědných oborů;
  • zastaralé formy výuky.

Realizované aktivity vycházely z šetření v rámci zpracování Strategického rámce MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň a z analýzy Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti, naplňují v nich stanovené cíle. Modernizace vnitřní konektivity byla nezbytná z toho důvodu, že datová síť nesplňovala požadované standardy, výkon sítě a její stabilita nebyly optimální.

Fyzická realizace projektu probíhala v období: 05/2018 – 09/2018 ve 3 oblastech:

 

  1. Vybavení odborných učeben

V rámci aktivity byly vybaveny učebními pomůckami, výpočetní technikou a nábytkem odborné učebny v půdní vestavbě – přírodopis, digitální učebna, informatika – v celkové výši 0,9 mil. Kč vč. DPH.

  1. Stavební úpravy vč. zajištění bezbariérovosti

Byla zrekonstruována půdní vestavba školy za účelem vybudování 3 odborných učeben vč. sociálního zařízení a přístupového schodiště. Pro zajištění bezbariérovosti byl pořízen schodolez. Náklady na stavební úpravy prostor školy a zajištění bezbariérovosti dosáhly výše 9,8 mil. Kč vč. DPH.

  1. Zajištění vnitřní konektivity

V budově školy proběhla rekonstrukce stávajících rozvodů LAN a instalace nových v rekonstruované části. Celková výše nákladů dosáhla 0,5 mil. Kč vč. DPH.

 

Celkové náklady na realizaci projektu

Náklady celkem vč. DPH 11,2 mil. Kč
Proplacená výše dotace IROP vč. DPH 9,2 mil. Kč

 

Stanovená udržitelnost projektu v období 03/2019-03/2024 (5 let).

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) Plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/).

 

 

 

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – 17. ZŠ a MŠ