ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – 17. ZŠ a MŠ

Logo IROP_CZ_ITI_MMR

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu – ITI. Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006856.

Cílem je zlepšení celkové úrovně výuky digitálních dovedností a přírodovědných předmětů, zefektivnění edukačního procesu ve vztahu k žákům i k pedagogům v návaznosti na schválené strategie MAP a ITI plzeňské metropolitní oblasti v 17. ZŠ a MŠ v Plzni. Realizace opatření umožní bezbariérový přístup do učeben. Součástí projektu je vyřešení vnitřní konektivity ve škole. Vybavení lze využít v rámci mimoškolního vzdělávání žáků a studentů a ke spolupráci škol.

Projekt je zaměřený na žáky, pedagogické pracovníky a osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jeho realizací se přispěje k vyřešení následujících problémů: Nedostatečná dostupnost a propustnost vzdělávání a zaměstnávání; nedostatečné využívání nástrojů sociální inkluze; nízká atraktivita technických a přírodovědných oborů; zastaralé formy výuky.

Potřebnost projektu: Realizované aktivity vychází z šetření v rámci zpracování Strategického rámce MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň a z analýzy Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti, naplňují v nich stanovené cíle. Modernizace vnitřní konektivity je nezbytná z toho důvodu, že datová síť na jednotlivých školách nesplňuje požadované standardy, výkon sítě a její stabilita nejsou optimální.

 

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – 17. ZŠ a MŠ