ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

(dále jen „zákon“) platné pro Útvar koordinace evropských projektů města Plzně,

příspěvkovou organizaci (dále také jen „ÚKEPmP“)

č.

Název položky

Obsah položky

1. Úplný oficiální název povinného subjektu. ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 621 ze dne 3. 11. 2005.

V souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Organizace připravuje a řídí dotační projekty města určené rozhodnutím zřizovatele.

Organizace zajišťuje realizaci projektů, které řídí, pouze v rozsahu, v jakém jejich realizaci nezajišťují jiné odbory zřizovatele, organizační složky nebo organizace zřizovatele.

Organizace připravuje a řídí koncepci Smart City Plzeň a zajišťuje realizaci souvisejících projektů.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu.

Ředitel

Asistentka ředitele

Právník ÚKEP

Vedoucí úseku přípravy projektů

–       Referentka

–       Projektový manažer – 4 osoby

Vedoucí úseku ekonomického a externích projektů

–       Referentka

–       Projektový manažer – 2 osoby

Vedoucí úseku ITI

–       Referentka

–       Tematický koordinátor – 3 osoby

4. Kontaktní údaje povinného subjektu. https://ukep.eu/o-nas/kontakty/
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Divadelní 105/3

301 00 Plzeň

4.2 Adresa pro osobní návštěvu

Divadelní 105/3

301 00 Plzeň

4.3 Úřední hodiny Pondělí – pátek  8-14 hod
4.4 Telefonní čísla https://ukep.eu/o-nas/kontakty/
4.5 Číslo faxu ÚKEPmP nemá fax
4.6 Adresa internetové schránky www.ukep.eu
4.7 Adresa e-podatelny holcova@plzen.eu
4.8 Další elektronické adresy Kontakt ID datové schránky: 39qmag2 (ÚKEPmP)
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Případné platby můžete poukázat na účet:

35-5643720207/0100 (Komerční banka, a. s.)

6. Identifikační číslo organizace (IČO) 71249877
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ71249877
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina

Výpis z Obchodního rejstříku

Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti

Strategie Smart City Plzeň

8.2 Rozpočet

Rozpočet na r. 2020

Rozpočet na r. 2019

9. Žádosti o informace

Písemně na adresu organizace

Divadelní 105/3, 301 00 Plzeň

nebo elektronicky – holcova@plzen.eu

s označením žádosti „žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.“

10. Příjem žádostí a dalších podání

Písemné žádosti a další podání je potřeba adresovat na adresu organizace

Divadelní 105/3, 301 00 Plzeň

nebo elektronicky – viz bod 4

Žádost o informace je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Povinný subjekt žádost posoudí a postupuje dle § 14 zákona. Povinný subjekt poskytne informaci v souladu se žádostí nebo žádosti nevyhoví, a to ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo jejího doplnění v souladu se zákonem.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu, kterým bylo odmítnuto poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 zákona.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat písemně nebo ústně u povinného subjektu, a to dle § 16a) zákona.

12. Formuláře Formulář podání žádosti
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisůÚplné znění právních předpisů je dostupné na:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
14.2 Vydané právní předpisy ÚKEPmP nevydává právní předpisy kromě vnitřních směrnic organizace.
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad je vypracován v souladu s NV č. 173/2006 Sb.
Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádná usnesení nebyla vydána.
16. Licenční smlouvy ÚKEPmP dosud neuzavřel žádnou licenční smlouvu.
16.1 Vzory licenčních smluv nejsou
16.2 Výhradní licence nejsou
17. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

18. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu. Nejsou zřízeny

 

Informace k ochraně osobních údajů dle GDPR

 

Poslední aktualizace: 15. 1. 2020