ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“)

platné pro Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, příspěvkovou organizaci (dále také jen „ÚKEPmP“)

č.

Název položky

Obsah položky

1. Název  ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení 

Zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 621 ze dne 3. 11. 2005.

V souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Organizace připravuje a řídí dotační projekty města určené rozhodnutím zřizovatele.

Organizace zajišťuje realizaci projektů, které řídí, pouze v rozsahu, v jakém jejich realizaci nezajišťují jiné odbory zřizovatele, organizační složky nebo organizace zřizovatele.

Organizace připravuje a řídí koncepci Smart City Plzeň a zajišťuje realizaci souvisejících projektů.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu

Ředitel

Asistentka ředitele

Vedoucí úseku přípravy projektů

–       Referent

–       Projektový manažer – 5 osob

Vedoucí úseku ekonomického a externích projektů

–       Referent

–       Projektový manažer – 1 osoba

Vedoucí úseku ITI

–       Referent – 4 osoby

–       Tematický koordinátor – 2 osoby

4. Kontaktní spojení https://ukep.eu/o-nas/kontakty/
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Divadelní 105/3, Jižní Předměstí,

301 00 Plzeň

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Divadelní 105/3, Jižní Předměstí,

301 00 Plzeň

4.3 Úřední hodiny Pondělí – pátek  8-14 hod.
4.4 Telefonní čísla

https://ukep.eu/o-nas/kontakty/

+420 37 803 5951

4.5 Adresa internetových stránek https://ukep.eu/
4.6 Adresa podatelny Divadelní 105/3, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň
4.7 Adresa e-podatelny holcova@plzen.eu
4.8 Datová schránka ID datové schránky: 39qmag2 (ÚKEPmP)
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby 

Případné platby můžete poukázat na účet:

35-5643720207/0100 (Komerční banka, a. s.)

6. Identifikační číslo organizace (IČO) 71249877
7. Plátce daně z přidané hodnoty – Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ71249877
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina

Výpis z Obchodního rejstříku

Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti

Strategie Smart City Plzeň

8.2 Rozpočet

Rozpočet na r. 2022

Rozpočet na r. 2021

Rozpočet na r. 2020

Rozpočet na r. 2019

9. Žádosti o informace

Písemně na adresu organizace

Divadelní 105/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

nebo elektronicky – holcova@plzen.eu

s označením žádosti „žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.“

10. Příjem podání a podnětů

Písemné žádosti a další podání je potřeba adresovat na adresu organizace

Divadelní 105/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

nebo elektronicky – viz bod 4

Žádost o informace je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Povinný subjekt žádost posoudí a postupuje dle § 14 zákona. Povinný subjekt poskytne informaci v souladu se žádostí nebo žádosti nevyhoví, a to ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo jejího doplnění v souladu se zákonem.

11. Předpisy
11.1. Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění právních předpisů je dostupné na: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2. Vydané právní předpisy ÚKEPmP nevydává právní předpisy kromě vnitřních směrnic organizace.
12. Úhrady za poskytování informací
12.1  Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad je vypracován v souladu s NV č. 173/2006 Sb.
Sazebník úhrad za poskytování informací
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádná usnesení nebyla vydána.
13. Licenční smlouvy ÚKEPmP dosud neuzavřel žádnou licenční smlouvu.
13.1 Vzory licenčních smluv nejsou
13.2 Výhradní licence nejsou
14. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

 

Informace k ochraně osobních údajů dle GDPR

 

Poslední aktualizace: 12. 1. 2022