ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Sazebník úhrad

  1. Mzdové náklady
   1. Mimořádně rozsáhlým vyhledáním informace se z pohledu mzdových nákladů rozumí minimálně jedna hodina vykonané práce (časy všech zaměstnanců úřadu, podílejících se na vyřizování žádosti se sčítají). Za každou započatou hodinu 248,63,-Kč.
  2. Celkové náklady za telefonní, faxové služby v paušální částce provozních nákladů 10,-Kč.
  3. Poštovné dle aktuálního sazebníku poskytovatele poštovních služeb (případně provozovatele systému datových schránek pokud je odlišný od provozovatele poštovních služeb).
  4. Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie (nebo výstupem z tiskárny), činí:
   1. černobílá formát A4:
    1. jednostranná kopie z volných listů                           2,- Kč
    2. oboustranná kopie z volných listů                            3,- Kč
    3. jednostr. kopie z vázaných předloh                          3,- Kč
    4. oboustr. kopie z vázaných předloh                           5,- Kč
   2. černobílá formát A3:
    1. jednostranná kopie z volných listů                           4,- Kč
    2. oboustranná kopie z volných listů                            6,- Kč
    3. jednostr. kopie z vázaných předloh                          5,- Kč
    4. oboustr. kopie z vázaných předloh                           8,- Kč
   3. mapy v měřítku:
    1. 1:500 (do r.1980)                                                     80,- Kč
    2. 1:500 (od r. 1981)                                                  120,- Kč
    3. 1:2000                                                                      80,- Kč
    4. 1:10000                                                                  140,- Kč
    5. 1:15000 (do r. 1970)                                                40,- Kč
    6. 1:25000                                                                    90,- Kč
    7. 1:50000                                                                    50,- Kč
    8. 1:2000 (rematrice)                                                    35,- Kč
    9. 1:25000 (mapové listy)                                           120,- Kč
    10. 1:15000 (rejstřík ulic)                                              400,- Kč
   4. barevné kopírování nebo tisk – 5ti násobek za černobílé kopírování nebo tisk
   5. cena pořízení elektronické kopie, je-li informace poskytována prostřednictvím elektronické pošty (vč. datové schránky) nebo formou uložení na datovém nosiči, činí:
    1. jednostranné skenování černobílé A4                       1,- Kč
    2. oboustranné skenování černobílé A4                        2,- Kč
    3. jednostranné skenování černobílé A3                       1,- Kč
    4. oboustranné skenování černobílé A3                        2,- Kč
    5. jednostranné skenování barevné A4                         1,- Kč
    6. oboustranné skenování barevné A4                          2,- Kč
    7. jednostranné skenování barevné A3                         1,- Kč
    8. oboustranné skenování barevné A3                          2,- Kč
  5. Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to CD disk 10,-Kč

 

Nepřesáhne-li celková vypočtená částka 250,- Kč, od zpoplatnění se upustí a informace bude poskytnuta na náklady organizace.

Sazebník je platný na účetní období roku 2022 a to ode dne podpisu ředitelem organizace.

 

V Plzni dne 2. 1. 2022

 

Ing. Erich Beneš

ředitel ÚKEP MP, p. o.