ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Strategie ITI

O PROJEKTU

Integrované teritoriální investice jsou nástrojem k realizaci územních strategií a efektivnímu využití investic. Principem je slučování finančních zdrojů z více operačních programů, což zajistí vyšší flexibilitu a umožní efektivní realizaci integrovaných opatření prostřednictvím zjednodušeného financování. Základem je integrovaná strategie rozvojenapříč různými sektory, které se zaměří na potřebné oblasti rozvoje v území s přihlédnutím k širším prostorovým vazbám. Strategii ITI pro Plzeňskou aglomeraci zpracovává společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Aktuální verze strategie zde.

Zpracování Strategie ITI pro Plzeňskou aglomeraci je rozdělena do následujících etap:

  • Etapa 1 – Přípravná a organizační část: V této etapě budou nastaveny veškeré organizační záležitosti tvorby strategie a proběhne reprezentativní sociolobický výzkum technikou CATI (strukturované rozhovory prostřednictvím telefonu) a technikou CAWI (webový dotazník. Bude se jednat jak o průzkum veřejného mínění občanů (názory a spokojenost), tak o průzkum podnikatelského prostředí. Sociologický výzkum bude probíhat od 25. 3. 2014 do 4. 4. 2014. Celá tato Etapa bude uzavřena do 8. 4. 2014.
  • Etapa 2 – Analytická část: V rámci této etapy bude vymezena plzeňská aglomerace a proběhne sociekonomická analýza území. Dále budou vyhodnoceny strategické cíle důležitých strategických dokumentů vyšších územně samosprávných celků (kraj, republika, EU). Tato etapa bude probíhat do 30. 4. 2014.
  • Etapa 3 – Strategická část: V této etapě bude stanovena vize, globální cíle, opatření a priority Strategie ITI Plzeňské aglomerace a bude definován finanční plán strategie a plán plnění indikátorů. Tato etapa bude probíhat do 30. 5. 2014.
  • Etapa 4 – Implementační část: V průběhu etapy bude sestaven plán implementace a proběhne předvýběr projektových záměrů. Důležitou součástí Etapy je nastavení monitoringu a hodnocení průběhu strategie. Výstupem této etapy bude finální koncept Strategie ITI Plzeňské aglomerace. Projekt vytvoření Strategie ITI Plzeňské aglomerace bude dokončen a předán do 22. 8. 2014.

logoITI